Vision Film Warning Screens

From Audiovisual Identity Database

Credits
Compiled by
RSX-798

Film Polski Export & Import of Films Ltd.

(1980-1986)

FPExportWarning.png

Warning: On a black background, we see the following text in a computerized font scrolling up:

Wszelkie prawa producenta vi-
deofonicznego do filmów i pro-
gramów nagranych na tej kase-
cie są zastrzeżone. Kaseta prze-
znaczona jest wyłącznie do pry-
watnego, domowego użytku. Ko-
piowanie, przegrywanie, publiczne
odtwarzanie, nadania radiowe i
telewizyjne, rozpowszechnianie,
wypożyczenie lub sprzedaż ca-
łości lub fragmentów bez zezwo-
lenia zabronione.

Translation:
All rights of the videophonic producer to the films and programs recorded on this cassette are reserved. The cassette is intended only for private, home use. Copying, dubbing, public performance, radio and television broadcasting, broadcasting, renting or selling in whole or in part without permission is prohibited.

Technique: The scrolling up.

Music/Sounds: None.

Availability: Seen on Film Polski Export & Import of Films Ltd. releases.


Film Polski Vision

NOTE: This includes the contact screen before the warning in each logo.

1st Warning (1986-1990)

Warning: After the Film Polski Vision screen ends, we see a blue background, then, on a gray background, we see the following text:

{{{1}}}
02-801 WARSZAWA

ul. Puławska 361
tel 43-97-61

Then it disappears via a circular effect, and a new warning appears on the same gray background. It looks like this:

Wszelkie prawa producenta wideofonicznego
do filmów nagranych na tej kasecie są
ZASTRZEŻONE.
Kaseta przeznaczona jest wyłącznie do
prywatnego, domowego użytku.
Kopiowanie, przegrywanie, publiczne odtwarzanie,
nagrania radiowe i telewizyjne, rozpowszechnianie
wypożyczanie, sprzedaż fragmentów
lub całości bez zezwolenia
ZABRONIONE

Translation:

  • Contact Screen:
    POLISH FILM VISION 02-801 WARSAW ul. Puławska 361 tel. 43-97-61
  • Warning Screen:
    All rights of the videophonic producer to movies recorded on this cassette are RESERVED. The cassette is intended only for private, home use. Copying, copying, public playback, radio and TV recordings, broadcasting, renting, selling parts or all without permission is PROHIBITED.

Technique: The transitions.

Music/Sounds: None.

Availability: Same as the 1st Film Polski Vision logo.


2nd Warning (1990-1994)

Warning: After the FPV logo zooms out, the contact info zooms in. It looks like this:

FILM {color|red|POLSKI}} VISION LTD
02-801 Warszawa
ul. Puławska 361
tel. 643 04 44
fax 43 97 61
tlx 81 71 01

After the contact info scrolls away, the warning text in black scrolls up and stops and the center. It looks like this:

Wszelkie prawa
producenta videofonicznego do filmów
i programów nagranych na tej kasecie
są zastrzeżone.
Kaseta przeznaczona jest wyłącznie do
prywatnego, domowego użytku.
Kopiowanie, przegrywanie, publiczne
odtwarzanie, nadania radiowe i
telewizyjne, rozpowszechnianie,
wypożyczanie lub sprzedaż całości lub
fragmentów bez zezwolenia
zabronione.

Translation:

  • Contact Screen::POLISH FILM VISION LTD 02-801 Warsaw ul. Puławska 361 tel. 643 04 44 fax 43 97 61 tlx 81 71 01
  • Warning Screen:All rights of the videophonic producer to movies and programs recorded on this cassette are reserved. The cassette is intended only for private, home use. Copying, dubbing, public performance, radio and television broadcasting, broadcasting, renting or selling in whole or in part without permission is prohibited.

Technique: The logo zooming out, the contact info zooming in, the warning text scrolling and stopping.

Music/Sounds: The music that continues from the 2nd Film Polski Vision logo.

Availability: Same as the 2nd Film Polski Vision logo.


Vision Film

1st Warning (1987-1993)

VisionFilmWarning1.png

Warning: On the same background as the Vision Film logo, the red text types in:

Wszystkie prawa producenta
videofonicznego oraz prawa
autorskie do nagrań utworów
ZASTRZEŻONE !
Powielanie, wynajmowanie,
wypożyczanie, wykorzystywanie
do publicznych wykonań
i nadań RTV bez zezwolenia
ZABRONIONE !

Translation:
All rights of a videophonic producer and copyright to recordings of works RESERVED! Duplicating, renting, renting, using for public performances and broadcasting RTV without permission PROHIBITED!

Technique: The typing in.

Music/Sounds: After the warning appears, a male announcer reads the text.

Availability: Same as the 1st Vision Film logo.


2nd Warning (1993-1999?)

VisionFilmWarning2.png

Warning: ON a white background, we see black warning text. It looks like this:

WSZELKIE PRAWA PRODUCENTA
VIDEOFONICZNEGO ORAZ PRAWA
AUTORSKIE DO NAGRAŃ UTWORÓW
ZASTRZEŻONE !
POWIELANIE, WYNAJMOWANIE,
WYPOŻYCZANIE, WYKORZYSTYWANIE
DO PUBLICZNYCH WYKONAŃ
I NADAŃ RTV BEZ ZEZWOLENIA
ZABRONIONE !

Translation:
ALL RIGHTS OF THE VIDEO PRODUCER AND COPYRIGHT RECORDINGS RESERVED! REPRODUCTION, RENTAL, LEND, USE FOR PUBLIC PERFORMANCES AND RTV TRANSMISSIONS WITHOUT PERMIT FORBIDDEN!

Technique: None.

Music/Sounds: The same male announcer reading the text from before.

Availability: Same as the 2nd Vision Film logo.


3rd Warning (1999?-2006)

VisionFilmWarning3.png

Warning: On a white background, we see the Vision Film logo embossed in the center. Behind it, black warning text begins to scroll up. It looks like this

Wszelkie prawa producenta
wideofonicznego do programów i utworów
nagranych na tej kasecie są
zastrzeżone.

Kaseta przeznaczona jest wyłącznie
do prywatnego, domowego użytku.
Powielanie, rozpowszechnianie, publiczne
odtwarzanie, nadawanie RTV, dzierżawa
oraz wynajem materiału zawartego na
kasecie lub jego fragmentów
bez odrębnego zezwolenia jest
zabronione.

Film ten jest chroniony
przez antypiracki program FOTA.

Translation:
All rights of the videophonic producer to the programs and tracks recorded on this cassette are reserved. The cassette is intended only for private, home use. Duplication, distribution, public performance, broadcasting RTV, lease and rental of the material contained on the cassette or its fragments without a separate permission is prohibited. This film is protected by the anti-piracy program FOTA.

Technique: The scrolling up.

Music/Sounds: None.

Availability: Seen on later Vision Film releases


Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.