Bridge Entertainment Group/Warning Screens

From Audiovisual Identity Database


Credits
Compiled by
RSX-798

1st Warning (2000-2005)

BridgeEntertainmentGroupNetherlandsWarning.png

Bumper: On the freeze-frame background as the first frame of the first Bridge Entertainment Group logo, we see the following text scrolling up:

De op deze videoband vastgelegde werken
zijn auteursrechtelijk beschermd
en mogen uitsluitend in huiselijke kring
worden vertoond.
Iedere andere vorm van gebruik van deze
videoband en de daarop vastgelegde
werken, daaronder inbegrepen vertoning
in het openbaar
(zoals bioscoopvertoning, vertoning in
horecagelegenheden en televisieuitzending)

kopiëren, uitlenen, (door)verkopen,
is zonder toestemming
van de auteursrechthebbenden
uitdrukkelijk verboden.

Inbreuk op de auteursrecht
is strafbaar als misdrijf.
Artikel 33 en 34 van de auteurswet.

After the warning ends scrolling, it segues to the first Bridge Entertainment Group logo.

Translation:
The works recorded on this videotape are protected by copyright and may only be shown at home. Copying, lending or (re)selling any other form of use of this videotape and the works recorded on it, including display in public (such as cinema screening, screening in catering establishments and television broadcast), is expressly prohibited without the permission of the copyright holders. Copyright infringement is punishable as a crime. Articles 33 and 34 of the Copyright Act.

Technique: The scrolling.

Music/Sounds: None.

Availability: Seen on Bridge Entertainment Group VHS releases in the Netherlands including Winterfeest.

2nd Warning (2000-2010)

BridgeEntertainmentGroupWarning2.png

Warning: On a black background, we see the following text:

Waarschuwing: De op deze beelddrager
vastgelegde audiovisuele werken zijn
auteursrechtelijk beschermd en mogen
uitsluitend in huiselijke kring worden vertoond.
Iedere andere vorm van gebruik van de
beelddrager, daaronder inbegrepen vertoning in het
openbaar (zoals bijvoorbeeld door vertoning in
horecagelegenheden, in verenigings-, bedrijfs, of
schoolverband of door bioscoopvertoning,
televisie-uitzending of kabeldistributie), kopiëren,
uitlenen, (door)verkopen, wijziging ervan of
toevoeging eraan is zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van de
auteursrechthebbenden verboden.
Inbreuk op de auteursrechten is strafbaar als misdrijf
(art. 31 en 32 van de auteurswet).

Translation:
Warning: The audiovisual works recorded on this image carrier are protected by copyright and may only be shown in the home. Any other form of use of the image carrier, including display in public (such as, for example, by showing in catering establishments, in associations, companies, or schools or by cinema screening, television broadcast or cable distribution), copying, lending, (re)selling, modifying or adding to it is prohibited without the prior written permission of the copyright holders. Infringement of copyright is punishable as a crime (Articles 31 and 32 of the Copyright Act).

Technique: None.

Music/Sounds: None.

Availability: Seen on Bridge Entertainment Group DVD releases in the Netherlands including Asterix the Gaul.

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.